UMRE NEDİR?

Umre kelime anlamı olarak “ziyaret etmek” anlamına gelmektedir. Müslümanların Kabe`yi ziyaret etmelerine umre denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Dini bir terim olarak ise umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.

UMRE İBADETİNİN KUR’AN VE HADİS-İ ŞERİFTEKİ YERİ

Umre kelimesi Kur’an ve hadiste geçer. Kur’an’da: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın” şeklinde olan ifade, hadiste: “İki umre, arasındaki küçük günahların kefaretidir” şeklindedir.

Umre yapmak, Hanefî ve Malikî mezheplerinde sünnet, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde farzdır.

Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

UMRE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR

checkbox-152185_960_720 Cinayet: Hac veya umrede yapılması gereken ibadetin terk edilmesi, zamanında yapılmaması, ihramlıyken yasak işlerin yapılmasıdır.
checkbox-152185_960_720 Halk: İhramdan çıkış için saçların dipten kesilmesidir.
checkbox-152185_960_720 Harem: Mekke ve çevresindeki avlanma yasağı olan bölge olup en yakın sınır Tenim’dir.
checkbox-152185_960_720 İhram: İki anlamı mevcuttur. Normal zamanda helâl olan davranışların bırakılması ve aynı zamanda bu amaçla giyilen iki parçadan oluşan giysi ihram olarak adlandırılmıştır.
checkbox-152185_960_720 İstilam: Her şavtta Haceri Esved’i selamlamadır.
checkbox-152185_960_720 İzar ve ridâ: İhram giysisidir. Alt parçaya izar, üst parçaya rida denir ve beyazdır.
checkbox-152185_960_720 Mîkāt: İhramsız geçilemeyecek sınırlara verilen addır. Zülhuleyfe, Cuhfe, Zatı Irk, Karn ve Yelemlem olarak beş noktadır.
checkbox-152185_960_720 Mutemir: Umre ziyaretini yapan kişi, umrecidir.
checkbox-152185_960_720 Taksîr: İhramdan çıkış için saçların kısaltılmasıdır.
checkbox-152185_960_720 Tavâf: Kâbe etrafında yedi kere dönerek ibadetin gerçekleştirilmesidir.
checkbox-152185_960_720 Say: Mescid-i Haram’ın doğusundaki Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş üç gelişle yapılan şavt.
checkbox-152185_960_720 Şavt: Tavaftaki her bir dönüş şavt olarak adlandırılır.

UMRENİN ZAMANI

Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde “teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Haccedenler ise, Mâlikîler’e göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîler’e göre ise vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

UMRENİN FARZ VE VACİPLERİ

Umrenin iki farzı vardır; İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür.

Umrenin vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

Ömürde bir defa umre yapmak ise sünnettir.

Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) umre hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler”

“Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.”

Kuran`da: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” şeklindeyken Hadis`te: “İki umre arasındaki küçük günahların keffaretidir” halindedir.

Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur. Cabir (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.

UMRE NASIL YAPILIR?

Mutemir genellikle uçakla Cidde’ye gider.
Mîkāt’tan ihramsız geçemeyeceğinden uçakta, hatta memleketinde ihrama girebilir. İhram beyaz renkte ve dikişsizdir. Başın açık ve ayakların çıplak olması istenir. İhram ile eşitliğe, kardeşliğe benzemeye dikkat çekilir. İhrama girildiğinde cinsellik, kavga ve küfür yasaktır.
Umreci mikat noktasını geçmeden önce tırnaklarını keser, abdest alır, tıraş olur, ayaklar çıplaktır, çanta ve kemer taşıyabilir. Kadınlar için normal elbise, eldiven, çorap, ayakkabı caizdir.

İhramın sünneti olarak iki rekât namaz kılar. Telbiye, tekbir, tehlillerle Mekke’ye girer.

Kâbe ziyaretinde tekbir ve telbiyelerle içeri girer.

Harem-i şerif’e gelince: “Allahım, senin rızânı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!” diye niyet edilerek umre tavafı yapılır.

Telbiye yüksek sesle yapılır. Kâbe’nin çevresini Hacerül Esved hizasından başlayarak yedi defa döner. Bu dönüş sırasında ıztıba ve remel yapar. Iztıba, ridanın bir ucunu sağ koltukaltından geçirip sol omuz üzerine atmaktır. Sağ omuz ve kol açılır. Remel, erkeklerin kısa adımlarla koşarcasına yürümesi demektir.

Tavaftan sonra tavaf namazı kılar. İki rek’attir. Müstakil bir vacip namazdır.
Tavaf namazı kıldıktan sonra, “Allahım, senin rızânı kazanmak için umrenin sa‘yini yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve onu benden kabul eyle!” diye niyet edilip Safâ ile Merve arasında umrenin sa‘yi yapılır. Sa‘y tamamlandıktan sonra, uygun bir yerde saçlar dipten tıraş edilir veya kısaltılır. Böylece umre tamamlanmış ve ihramdan da çıkılmış olur.

Umrede Hac’daki gibi Arafat, Mina, müzdelife, kudum ve veda yoktur. İsterse nafile kurbanı keser, isterse Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri gezer.
Umrede diğer ziyaret yerleri; Medine’de Peygamber Muhammed’in mezarı, Kuba mescidi, Cuma mescidi, Kıbleteyn mescidi, Seba mescidi, Cennet-ül Bâkî Mezarlığı, Bulut Mescidi, Uhud şehitleri ziyareti.
Mekke’de Muhammed’in doğduğu ev, Cennet-ül Mualla, Nur Dağı, Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cebeli Kubeys görülecek yerlerdir.

MEDİNE ZİYARET YERLERİ

checkbox-152185_960_720 Kuba Mescidi: İslam aleminin cemaatle namaz kılmak üzere yapılan ilk mescididir.
checkbox-152185_960_720 Mescid-i Cuma: Hz. Peygamber hicret esnasında Kuba’dan Medine’ye Cuma günü hareket etti ve öğle vakti gelince Cuma namazı burada kılındı Medine-Kuba yolu üzerinde olan bu yere Hz. Peygamber tarafından Mescid-i Cuma adı verilen büyük bir mescit yapılmıştır.
checkbox-152185_960_720 Mescid-i Kıbleteyn: Müslümanların iki kıbleli olan tek mescidi daha önce Müslümanların Mescid-i Aksa istikameti olan kıblesi hicretten 18 ay sonra şaban ayının 15’inde gelen vahiy ile Bakara suresinin 144. ayeti nazil oldu. Hz. Peygamber Kudüs’e yönelik olarak kıldırdığı ikindi namazının son iki rekatını, namazı bozmadan Kabe’ye yönelerek tamamladı. Bu sebeple Selemeoğulları mescidine iki kıbleli mescit anlamına gelen Mescidül-Kıbleteyn denilmiştir.
checkbox-152185_960_720 Cennet’ül Baki: Medine’de Müslümanların kurduğu ilk mezarlıktır Mescidi Nebevi’nin doğu tarafındadır ve bu kabristanda on bine yakın sahabe gömülüdür. Başta Hz Osman, Hz. Peygamberin amcası Hz. Abbas, halası Hz. Safiye, en küçük oğlu Hz. İbrahim, kızları Hz. Rukiye, Ümmügülsüm ve Hz.Fatıma, torunu Hz. Hasan, süt kardeşi Osman B.Maz’un burada meftundur.
checkbox-152185_960_720 Uhud Dağı ve Şehitliği: Uhud Dağı Medine’nin 5 km kadar kuzeyindedir. Hz. Harun Peygamberin burada gömülü olması, buraya ayrı bir kıymet kazandırmaktadır. Hicretin üçüncü yılında Müslümanlarla müşrikler arasında burada büyük bir savaş yapılmıştır. Ashab-ı Kiram’dan 70 kişi şehit olmuş ve bu dağın eteklerine gömülmüşlerdir. Hz Peygamberin amcası Hz. Hamza da bu şehitlerin arasındadır.
checkbox-152185_960_720 Mescid-i Seb’a: Hendek Savaşı’nın cereyan ettiği bu yere birbirlerine yakın küçük yedi mescit yapılmıştır.

MEKKE ZİYARET YERLERİ

checkbox-152185_960_720 Peygamberimizin doğduğu ev: Kabe-i Muazzama’nın Bab’üs-Selam kapısı tarafında Şib-i Ebu caddesindedir. Şu an bina kütüphane olarak kullanılmaktadır.
checkbox-152185_960_720 Cin Mescidi: Cin suresinin nazil olduğu yerdir ve buraya inşa edilen bir camidir. Cinler Hz. Peygamber’i Kur’an okurken burada dinlemişler ve burada iman ederek Müslüman olmuşlardır.
checkbox-152185_960_720 Cebel-i Rahme: Arafat Vadisi’nde bulunan ve eteğinde Hz. Peygamber’in vakfe yaptığı küçük bir dağdır. Cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva validemizin uzun bir müddetten sonra burada buluştukları rivayet edilir.
checkbox-152185_960_720 Cebel-i Nur (Hira Dağı): Mekke şehrinin kuzeydoğusunda Mekke şehir merkezi ile Mina arasındadır. Hz. Peygamber’e ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır.
checkbox-152185_960_720 Sevr Mağarası: Mekke şehrinin güneyinde Arafat’a giden yola yakındır. Medine’ye hicret ederken müşriklerin şerrinden saklandığı mağaranın bulunduğu dağdır.
checkbox-152185_960_720 Cennetü-l Mualla: Mekke şehrinin en eski mezarlığıdır. Hz. Peygamber’in